Vår miljöpolicy!

Jenniki ställer krav på våra leverantörer att de skall prioritera produkter som är anpassade efter dagens miljökrav. Vi vill att de i så stor utsträckning som möjligt skall välja produkter som kan återanvändas eller varor som är producerade av återvunnet material. Vår strävan är att vägleda våra kunder i deras val av produkter och tjänster så att vi tillsammans gör vad vi kan för att förbättra miljön.

Intern målsättning: Att följa lagstiftningen och föreskrifter från myndigheter ses som ett minimikrav. Både den fysiska och psykologiska arbetsmiljön skall kvalitetssäkras genom internkontroller. Då skall arbetsmiljöarbetet systematiskt planeras, ledas, kontrolleras och dokumenteras.

Vi skall vid inköp i möjligaste mån undvika produkter som påverkar miljön negativt och istället ersätta dessa med mindre farliga produkter. Vi skall källsortera batterier, glas, papper, wellpapp, plast osv. Jenniki skall verka för att erbjuda så miljövänliga produkter & tjänster som är möjligt utan att försämra funktionen för våra kunder.